Media Anime Manga Light Novel Books Light Novel Volume 1 Light Novel Volume 2 Light Novel Volume 3 Light Novel Volume 4 Light Novel Volume 5 Light Novel Volume 6 Light Novel Volume 7 Characters Main Characters Jurai Andō Tomoyo Kanzaki Hatoko Kushikawa Chifuyu Himeki Sayumi Takanashi Supporting Characters Mirei Kudō Madoka Kuki Shizumu Sagami Fallen Black Hajime Kiryū Hitomi Saitō Fantasia Yusano Yanagi Akutagawa Shūgo Toki Aki Natsu Reatier Umeko Tanaka Tamaki Hinoemata Shizumu Sagami Relatives Maiya Takanashi Machi Andō Shiharu Satomi More Universe Superpower Over Element Closed Clock Root of Origin Grateful Robber Root of Origin: Ouroboros Circle Pinpoint Abyss Dark and Dark Fairy War Fallen Black Community Recent blog posts Admin Dashboard